Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: Outdoor Valley Sports hanteert de algemene leveringsvoorwaarden van de VeBON. Download hier de VeBON consumentenvoorwaarden (voor buitensport, recreatie, verhuur, evenementen en actieve reizen) gedateerd op 1 januari 2019. 

Klik hier voor aanvullende algemene voorwaarden voor alle aan Klimcentrum Monte Cervino gerelateerde activiteiten.

Als aanvulling op de consumenten voorwaarden van de VeBON hanteert Outdoor Valley Sports de algemene voorwaarden en het volgende lidmaatschapsreglement:

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Outdoor Valley Sports, gevestigd te Bergschenhoek aan de Hoeksekade 141 (2661 JL), hierna te noemen: “OVS”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van OVS en alle voor haar werkzame personen, personen die op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden uitvoeren en aangesloten instellingen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen en/of aangesloten instellingen niet meer voor OVS werkzaam zijn.

De wederpartij van OVS is degene aan wie OVS enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten dan wel een ieder die gebruik maakt van het parcours/survivalterrein van OVS. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als het “OVS lid”.

OVS* is de verzamelnaam voor: Outdoor Valley Fitness, Survival Sport Outdoor Valley, Adventure Club Outdoor Valley en Klimclub Monte Cervino.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van OVS.
 2. OVS kent diverse lidmaatschaps- c.q. abonnementsvormen, waaronder een jaarabonnement, halfjaarabonnement en verschillende strippenkaarten. Op de website www.outdoorvalleysports.nl is informatie te vinden over het aanbod van de abonnementen van OVS.
 3. Het lidmaatschap wordt uitsluitend per automatische incasso geïncasseerd, tenzij OVS instemt met een andere wijze van betaling. De incasso zal door OVS worden gedaan c.q. de – door OVS geaccordeerde afwijkende wijze van – betaling zal door het OVS lid worden gedaan aan het eind van de maand voorafgaand aan het volgende maand, waarvoor de contributie wordt geïnd. Betalingen die niet tijdig binnen zijn (bijvoorbeeld omdat de automatische incasso is geweigerd), zullen vanaf de eerstvolgende maand worden verhoogd met 5% administratiekosten. Indien na een 1e herinnering de betaling nog steeds niet voldaan wordt, zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met 10% administratiekosten en mag er niet meer worden gesport op het terrein van Outdoor Valley of deel worden genomen aan de groepstrainingen van OVS, totdat de achterstand is voldaan. Indien het OVS lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens OVS, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige gelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, komen voor rekening van het betreffende OVS lid of diens wettelijke vertegenwoordiger. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van OVS om de overeenkomst te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van het OVS lid. In geval van ontbinding op bovenstaande gronden zal het OVS lid onmiddellijk de toegang tot de OVS worden ontzegd en dient het OVS lid zijn/haar lidmaatschapsbewijs in te leveren.
 4. Het overeengekomen bedrag voor het lidmaatschap dient ook te worden betaald, indien het OVS lid tijdelijk om enigerlei reden niet in staat is om gebruik te maken van het abonnement/de accommodatie. Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken indien een schriftelijke verklaring omtrent een opschorting van de betalingsverplichting op verzoek van het OVS lid, is afgegeven door de directie van OVS (deze verklaring kan worden aangevraagd middels een goede onderbouwing, bijvoorbeeld met een geldige doktersverklaring indien de opschorting op medische grond(en) berust). Het OVS lid dient er rekening mee te houden dat het abonnement wordt verlengd met de periode van afwezigheid.
 5. OVS behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. OVS leden worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. verhoging of verlaging btw-percentage) worden onmiddellijk doorgevoerd. Dit geldt niet voor op maat afgesloten overeenkomsten. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten.
 6. De inschrijving wordt na verloop van de overeengekomen inschrijvingstermijn (12 maanden), stilzwijgend verlengd met 1 maand, tenzij uiterlijk 1 maand voor het eind van de contractperiode van het lid een schriftelijk verzoek is ontvangen om het abonnement niet te verlengen. Ook na de eerste verlenging wordt, telkens na verloop van de verlengde termijn, de inschrijving stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Een abonnement dat stilzwijgend is verlengd voor een bepaalde tijd is op voor het einde van de maand op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. Het eerste contract is niet tussentijds opzegbaar.
 7. Adreswijzigingen dient het OVS lid onmiddellijk uit eigen initiatief mede te delen aan OVS. In geval van verzuim ter zake van deze verplichting hebben aan het OVS lid verzonden brieven als gevolg van artikel 3 gewoon werking, ook al is van ontvangst door het OVS lid geen sprake.
 8. Het gebruik van alcohol en stimulerende middelen binnen OVS of het onder invloed zijnde van deze middelen is ten strengste verboden. Directe verwijdering van het OVS terrein en intrekking van het lidmaatschap zal onherroepelijk daarop volgen onder de voorwaarden, genoemd in onderstaande alinea.
 9. OVS behoudt zich het recht voor om tussentijds lidmaatschapgelden te verhogen op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, omzetbelasting etc.
 10. De openingstijden zullen worden vastgesteld door OVS. Het centrum is gesloten op officiële feestdagen tenzij door de directie van OVS een uitzondering gemaakt is. Deze zullen tijdig kenbaar gemaakt worden naar de OVS leden. Daarnaast kunnen de openingstijden per seizoen veranderen. In voorkomend geval zal dit niet kunnen leiden tot vermindering of teruggave van het abonnementsgeld.
 11. Het OVS lid onderwerpt zich aan het door de directie/het bestuur van OVS vastgestelde reglement en verklaart, door ondertekening van het inschrijfformulier, deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder instructies en reglementen in het kader van hygiëne, orde en veiligheid. Het overtreden van de reglementen dan wel het niet navolgen van aanwijzingen en/of instructies kan reden zijn om het OVS lid de toegang tot OVS te ontzeggen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks onverminderd de verplichting van het OVS lid om de contributie over de gehele overeengekomen termijn te voldoen.
 12. Het OVS lid verklaart met ondertekening van het lidmaatschapsformulier dat haar/zijn deelname aan OVS en het betreden van het (survival)terrein van OVS voor eigen rekening en risico is. OVS is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die het OVS lid mocht lijden als gevolg van de deelname/het betreden van het OVS terrein. Tevens is OVS niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 13. Het parcours op het terrein van OVS is goedgekeurd voor gebruik door de Survival Bond Nederland (SBN). Dat wil onder andere zeggen dat de hindernissen op het terrein voldoen aan de richtlijnen van de SBN.
 14. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden OVS aansprakelijk wordt geacht voor door een OVS lid geleden schade, blijft de verplichting van OVS tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van OVS ter zake de schade uitkeert.
 15. Het OVS lid verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan OVS een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij/zij hieraan voldoet. In verband met voorgaande eis dient het OVS lid alvorens het voor de eerste keer deelneemt aan activiteiten/trainingen bij OVS, hiervoor toestemming te hebben verkregen van een OVS trainer.
 16. Het OVS lid dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt ten gevolge van het beoefenen van enigerlei tak van sport bij OVS. OVS behoudt zich het recht voor om naar haar oordeel ongeschikte leden uit te sluiten van deelname aan een training/activiteit.
 17. Het OVS lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich kunnen meebrengen en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade die ten gevolge van het beoefenen van enigerlei tak van sport bij OVS ontstaat, voor eigen rekening en risico neemt. Tevens zal het OVS lid OVS vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
 18. Als het OVS lid wil survivallen, is het verplicht lid te zijn van de SBN. Het OVS lid is dan verzekerd door de SBN voor ongevallen gedurende de trainingstijden op woensdag van 19:00 uur tot 21:00 uur en zondag van 10:00 uur tot 12:00 uur. Indien een lid of leden trainen zonder begeleiding van een OVS trainer is het lid verplicht om tijdens de training het bandje, of in voorkomend geval, een ander door OVS voorgeschreven en ter beschikking gesteld voorwerp, te dragen. Dit bandje is persoonsgebonden en verplicht te dragen bij het betreden van het survivalbos. Het survivallid verklaart met ondertekening van het lidmaatschapsformulier dat hij/zij buiten trainingstijden (vrij survivallen) uitsluitend voor eigen risico sport en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar zullen worden gedragen.
 19. Indien het OVS lid de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, mag hij/zij uitsluitend deelnemen aan een activiteit/training bij OVS onder begeleiding van een derde die de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en goedkeuring heeft van OVS om vrij/zelfstandig te survivallen. Het OVS lid dat de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt mag tevens deelnemen aan de trainingen/activiteiten van de Adventure Club onder begeleiding van een OVS instructeur.
 20. Een ieder die lid wenst te worden van de Klimclub, is vereist de Toprope Klimcursus met succes af te ronden.
 21. Tijdens de klimlessen stelt OVS materialen beschikbaar voor gebruik. Het gebruik van eigen materiaal is mogelijk wanneer het een CE keurmerk bevat en de materialen aansluiten op de manier hoe OVS les geeft. Dit kan gecheckt worden bij de trainers van de klimclub.
 22. OVS is niet aansprakelijk voor schade aan materialen die eigendom zijn van de deelnemers.
 23. OVS mag materialen van deelnemers uitsluiten van gebruik tijdens de trainingen wanneer de materialen niet voldoen aan de manier van les/ training geven (denk hierbij aan verouderd zekeringsmateriaal) en/of wanneer deze niet meer juist functioneren waardoor de veiligheid in het geding wordt gebracht.
 24. Voor het verzekeren  van ongelukken veroorzaakt door eigen materiaal verzoeken wij je om een verzekering af te sluiten bij de NKBV.
 25. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OVS of haar medewerkers.
 26. OVS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor OVS redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van OVS ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
 27. OVS behoudt het recht voor om een training, dienst of andere activiteit te annuleren ingeval van ziekte, extreme weersomstandigheden of andere overmachtssituaties. Bij minder dan 3 deelnemers zijn wij genoodzaakt om de groepstraining te annuleren, je ontvangt altijd een bericht bij annulering.
 28. Dit inschrijfformulier, het lidmaatschap en het bandje, of in voorkomend geval, een ander door OVS voorgeschreven en beschikbaar gesteld voorwerp, zijn strikt persoonlijk en in geen geval overdraagbaar aan derden.
 29. Het OVS lid stemt ermee in dat de door het lid verstrekte persoonsgegevens door OVS worden opgenomen en bewaard.
 30. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd zijn, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 31. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij OVS partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van OVS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 32. De wederpartij van OVS is degene aan wie OVS enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten dan wel een ieder die gebruik maakt van het parcours/survivalterrein van OVS.

*OVS is een handelsnaam van Buro Q B.V. (KvK 27297326)